W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI:
Godz.:  8.00, 9.30 (młodzieżowa), 11.00 (dla dzieci), 12.15 (Suma), 18.00

W DNI POWSZEDNIE:
GODZ.  7.00,  7.30  i  18.00

SPOWIEDŹ:
W dni powszednie - 15 minut przed Mszą świętą.

W niedziele i uroczystości - podczas każdej Mszy świętej. 

BIURO  PARAFIALNE  OTWARTE

W  PONIEDZIAŁKI  I  CZWARTKI

W  GODZINACH  od  16.30  do  17.30.

TELEFON:  058 / 625 57 07

DO CHOREGO I W SPRAWIE POGRZEBU:  TELEFON NUMER:  500 051 779.

Adres:
ul. Kadm. Stanisława Mieszkowskiego 2
81-175 Gdynia
tel. 058 / 625 57 07; W sprawie pogrzebu i do chrego tel. 500 051 779

e-mail: pawelgdyniapg@wp.pl

Numer konta:
BANK MILLENNIUM, Numer konta parafii: 46 1160 2202 0000 0002 8058 7705; z dopiskiem "darowizna na cele kultu religijnego".

Chrzest święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" . (KKK, 1213)

 

ZGŁOSZENIE CHRZTU W BIURZE PARAFIALNYM

Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.

W naszej parafii sakramentu chrztu św. udzielamy w 2 niedziele miesiąca – podczas Mszy Świętej o godz. 12:15 oraz w święta Bożego Narodzenia i w Wielkanoc.

Podczas pierwszego spotkania należy przedstawić: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC, dane osobowe rodziców dziecka, dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).

Rodzice chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenie, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych.

Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 15 min. przed Mszą św., podczas której ma się odbyć chrzest, aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.

W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.

 

 KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZICEM CHRZESTNYM? 

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia,
  • jest katolikiem i otrzymała sakrament bierzmowania,
  • dostarczy zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii),
  • nie żyje w związku niesakramentalnym.

 

JAKIE SĄ ZADANIA RODZICA CHRZESTNEGO?

Ma on (…) dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (KPK, Kan. 872).

Rodzice chrzestni przyjmują na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.

 

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DO CHRZTU?

białą szatę – podczas chrztu matka chrzestna zakłada ją dziecku,

świecę – podczas chrztu ojciec chrzestny odpala ją od paschału.

 

 

JAK PRZEBIEGA LITURGIA SAKRAMENTU CHRZTU?

 

OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECI

Rodzice i chrzestni z dzieckiem gromadzą się w wyznaczonym miejscu kościoła (najczęściej koło chrzcielnicy lub w przedsionku). Kapłan pozdrawia obecnych, przypomina zebranym, że dziecko jest darem Boga, który chce je obdarzyć swoim życiem łaski.

 

Celebrans pyta Rodziców:  Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice wymieniają imię (imiona) dziecka: [N].

Celebrans pyta Rodziców: O co prosicie Kościół Boży dla [N].

Rodzice odpowiadają: O chrzest.

Celebrans zwraca się do Rodziców tymi słowami i pyta: Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice odpowiadają:  Jesteśmy świadomi.

Celebrans zwracając się do chrzestnych i pyta ich: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni odpowiadają: Jesteśmy gotowi.

Celebrans: [N], wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

 

Celebrans w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Następnie czynią to rodzice i chrzestni.

 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

Wszyscy udają się do miejsca przewidzianego na liturgię słowa, następnie celebrans głosi homilię, a po modlitwie powszechnej odmawia egzorcyzmy i wkłada rękę na głowę każdego dziecka.

Modlitwa powszechna kończy się wezwaniem wstawiennictwa Świętych:

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami

Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami

Święty Józefie – módl się za nami

Święci Piotrze i Pawle – módlcie się za nami

Tu można dodać świętych patronów dzieci

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami

 

MODLITWA Z EGZORCYZMEM I WŁOŻENIE RĘKI

CelebransPanie, Boże wszechmogący, Ty posłałeś swojego jedynego Syna, aby człowieka poddanego niewoli grzechu obdarzyć wolnością Twoich dzieci, Ty wiesz, że to dziecko będzie narażone na pokusy tego świata i będzie musiało walczyć przeciwko zasadzkom szatana.

Pokornie Cię prosimy, uwolnij je od zmazy grzechu pierworodnego mocą Męki i Zmartwychwstania Twojego Syna, umocnij Jego łaską i strzeż nieustannie na drodze życia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

CelebransNiech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

LITURGIA SAKRAMENTU

POŚWIĘCENIE WODY ALBO MODLITWA DZIĘKCZYNNA NAD WODĄ 

Wszyscy udają się do chrzcielnicy, o ile potrzeba. Tam celebrans odmawia modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną w okresie wielkanocnym.

Celebrans: Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego.

CelebransBłogosławiony jesteś, Boże, Ojcze wszechmogący. Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie.

Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

CelebransBłogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej Śmierci i Zmartwychwstania narodził się Kościół.

Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

CelebransBłogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa, ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni.

Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

CelebransPrzybądź nam z pomocą, Panie, Ojcze jedyny, i uświęć tę wodę, aby dzieci nią ochrzczone zostały obmyte z grzechu i narodziły się do nowego życia jako Twoje przybrane dzieci.

Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

CelebransUświęć tę wodę, aby wszyscy nią ochrzczeni uczestniczyli w tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa i stali się przez to podobni do Twojego Syna.

Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

Celebrans dotyka wody ręką i mówi: Uświęć tę wodę, aby ci, których powołałeś, odrodzili się z Ducha Świętego i zostali włączeni do Twojego świętego ludu.

Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

 

Jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna już poświęcona, celebrans pominąwszy wezwania mówi: Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

WYRZECZENIE SIĘ ZŁA

CelebransDrodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

 

CelebransCzy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i ChrzestniWyrzekamy się.

CelebransCzy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i ChrzestniWyrzekamy się.

CelebransCzy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i ChrzestniWyrzekamy się.

  

WYZNANIE WIARY

Celebrans przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:

CelebransCzy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i ChrzestniWierzymy.

CelebransCzy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca?

Rodzice i ChrzestniWierzymy.

CelebransCzy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i ChrzestniWierzymy.

CelebransTaka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

CHRZEST

Celebrans zaprasza pierwszą z rodzin, aby podeszła do chrzcielnicy lub wyznaczonego miejsca i prosi o powtórzenie imienia dziecka. Następnie zwraca się do rodziców i chrzestnych:

Celebrans: Czy chcecie, aby [N] otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i ChrzestniChcemy.

 

Teraz celebrans chrzci dziecko, mówiąc:

[N], ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Po chrzcie dziecka uczestnicy wypowiadają lub śpiewają aklamację:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

OBRZĘDY WYJAŚNIAJĄCE

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM

CelebransBóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

 

Celebrans namaszcza czoła dzieci Krzyżmem Świętym.

 

WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY

Celebrans: [N] stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

 

Teraz przedstawiciel każdej rodziny (np. matka  lub  chrzestna), nakłada na dziecko białą szatkę.

  

WRĘCZENIE ZAPALONEJ ŚWIECY

Celebrans bierze lub wskazuje na paschał i mówi: Przyjmijcie światło Chrystusa.

 

Następnie przedstawiciel każdej rodziny (np. ojciec lub chrzestny), zapala świecę swego dziecka od paschału.

 

Następnie celebrans mówi: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

 

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Procesja do ołtarza

Obrzęd zakończenia odbywa się przed głównym ołtarzem. W drodze od chrzcielnicy śpiewa się pieśń.

Modlitwa Pańska Ojcze nasz

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

Celebrans: Bóg, dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecku, niechaj wejrzy i błogosławi matce tego ochrzczonego dziecka. I jak Mu dziękuje za otrzymane potomstwo, tak niechaj raduje się z miłości swojego dziecka, z jego rozwoju i świętego życia.

Wszyscy: Amen.

Celebrans: Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcu tego dziecka, aby przykładem postępowania doprowadził je do dojrzałego życia chrześcijańskiego.

Wszyscy: Amen.

Celebrans: Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych krewnych i przyjaciół, niechaj ich strzeże od złego i darzy obficie pokojem.

Wszyscy: Amen.

Celebrans: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wszyscy: Amen.


Zdjęcia

Bierzmowanie 2020

Boże Ciało - procesja 2020

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
136 0.084970951080322